Secure Digital Services (GR)

Image for post
Image for post

Η σύγχρονη αντιλήψη ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του επισκέπτη από ένα διαδικτυακό τόπο συνίσταται αφενός στη πληρότητα και στο επιπέδο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αφετέρου στην εξειδίκευση αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το σκοπό επίσκεψης τού συγκεκριμένου επισκπέπτη. Δεν είναι τυχαίο, ότι αρχής γενομένης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εδώ και περίπου 10 χρόνια, οι περισσότεροι διαδικτυακοί ιστότοποι (Websites) μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε διαδικτυακές Πύλες (Portals) παρέχοντας προσωποποιημένη διάδραση (μέσω των προσφερομένων υπηρεσίων) και επικοινωνία με τους επισκέπτες τους (εγγεγραμένα μέλη).

Κατά βάση οι διαδικτυακοί τόποι μετατράπηκαν από απλά websites πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών (Επίπεδα 1 και 2) σε Portals παροχής προσωποποιημένων διαδραστικών και συναλλακτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Επίπεδα 3, 4 και 5). Τα σύγχρονα Portals (δημόσια και ιδιωτικά) έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τον επισκέπτη και να του εμφανίσουν πληροφόρηση συναφή –όσο το δυνατόν- με το προφίλ και την εταιρική του ταυτότητα, με «ένα κλικ».

Οι απαιτήσεις λειτουργικότητας των Portals επιβάλλουν την άμεση διαλειτουργικότητα των συστημάτων που σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας, προς τον επισκέπτη. Η διαλειτουργικότητα αυτή πρέπει να είναι διαφανής προς το χρήστη, ο οποίος ως εγγεγραμένο μέλος του Portal αναζητά και συναλλάσσεται μόνο από ένα ιστότοπο. Σε ένα οικοσύστημα ανομοιογενών πληροφοριακών συστημάτων, η διαλειτουργικότητα είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα στην προσωποποιημένη ηλεκτρονική διαδραστικότητα, καθώς απαιτείται η επικοινωνία (στη λογική system2system) διαφορετικών συστημάτων και η μετατροπή διαφορετικών δεδομένων σε ομογενοποιημένη πληροφορία.

Στο χώρο της ναυτιλίας η απάντηση στο δύσκολο και περίπλοκο πρόβλημα της διαλειτουργικότητας απαντήθηκε μέσα από σχετικά ερευνητικά έργα της ΕΕ, όπως το eMAR. Η καταλογοποίηση και εναρμόνιση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας των συστημάτων (συναφές με το e-GIF) δόθηκε μέσα από το Single Window και έργα όπως το eMAR, όπου επιτεύχθηκε επικοινωνία μεταξύ εταιριών και κρατικών φορέων (B2G) στο τομέα των διεθνών ναυτιλιακών μεταφορών.

Η ερευνητική ομάδα της Danaos μέσα από την επιτυχή συμμετοχή στο eMAR, πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά, παρουσιάζοντας την πλατφόρμα DanaosONE. Βασισμένη στο European Maritime Strategic Framework (EMSF), η DanaosONE™ είναι η πρώτη διαδικτυακή B2B Πύλη ψηφιακών υπηρεσιών η οποία διασυνδέει ετερογενή εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα επιτρέποντας την παροχή υπηρεσιών μεταξύ αξιόπιστων εγγεγραμμένων χρηστών (μέλη της DanasONE), με απόλυτη ασφάλεια. Επιτυγχάνεται έτσι η παροχή συναλλακτικών υπηρεσιών μεταξύ των επιχειρήσεων στο ανώτατο επίπεδο (Επίπεδο 5) και διευκολύνονται οι εταιρικές διαδικασίες διαφάνειας, συμμόρφωσης και αξιοποίησης των εταιρικών δεδομένων τόσο σε επίπεδο εσωτερικών εταιρικών χρηστών (Intranet) όσο και σε επίπεδο εξωτερικών (Extranet).

Μια άλλη πρωτοπορία της DanaosONE™ είναι ότι καθώς τα εσωτερικά συστήματα επικοινωνούν απευθείας με τη Πλατφόρμα, δεν απαιτείται η διπλή καταχώρηση των δεδομένων, τα δεδομένα καταναλώνονται σε πραγματικό χρόνο και περισσότερο σημαντικό, ότι η Πλατφόρμα δεν φυλάσσει εταιρικά δεδομένα, τοπικά. Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια (εταιρικά δεδομένα) ενώ διευκολύνεται η θέαση των δεδομένων αυτών μόνο σε προκαθορισμένους χρήστες και εταιρίες που έχουν επιλεγεί από μέλος της Πλατφόρμας που παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία, και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έχει οριστεί.

Η DanaosONE™ η οποία ήδη αριθμεί πάνω από 400 μέλη από το χώρο της ναυτιλίας, είναι μία κλειστή κοινότητα η οποία παρέχει υπηρεσίες αναγνωρισιμότητας, παρουσίασης, επικοινωνίας, συνεργασίας και ψηφιακού καταλόγου μεταξύ των μελών της, δωρεάν. Ως ένα σύγχρονο Single Window για την ναυτιλία, η DanaosONE™ καταφέρνει να καταλογοποιήσει και να τυποποιήσει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη και να τις ομαδοποιήσει κάτω από τις εξής ενότητες: Εσωτερικές Υπηρεσίες (Internal Services), Εξωτερικές Υπηρεσίες (External Services) και Υπηρεσίες Πλατφόρμας (Standard Platform Services). Κατά αυτό τον τρόπο, εταιρίες που θέλουν να δώσουν την δυνατότητα σε στελέχη εκτός γραφείου τους να έχουν πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο, μπορούν και το κάνουν αυτό, μέσα από την ενότητα των Εσωτερικών Υπηρεσιών. Ενώ αντίθετα εταιρίες που συνεργάζονται με άλλες εταιρίες, μέλη της DanaosONE™, μπορούν και παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες (π.χ. Προμήθειες, Έλεγχος Τιμολογίων, Διαχείριση Πληρωμάτων κλπ.) online, με απόλυτη ασφάλεια. Σχετικά με τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, είναι Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν προς όλα τα μέλη από τη Danaos και αφορούν άμεσα ή έμμεσα το χώρο της Ναυτιλίας. Υπηρεσίες όπως το e-SeaWater, το e-Ports, το Directory, το Exhibitions παρέχονται σε όλα μας τα μέλη και πλέον της εξειδικευμένης ενημέρωσης, καλύπτουν θέματα συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια λιμένων, διαδραστική επικοινωνία, στοχευμένη διαφήμιση κλπ.

Η Πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από οιοδήποτε φυλλομετρητή του διαδικτύου (web browser) και οιαδήποτε έξυπνη συσκευή (smartphone, tablet). Συγκεκριμένες ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται επίσης ως εφαρμογές smartphones (Android — iOS) μέσω συνεργασίας με την Globo Plc.

Στον εκμοντερνισμό των διαδικασιών διαχείρισης των δεδομένων στη Ναυτιλία, για μια ακόμα φορά, η Danaos πρωτοπορεί με τη πλατφόρμα DanaosONE™ (www.danaos1.com).

Related

Originally published at web2.danaos.gr on September 29, 2015.

Written by

The award-winning ConTech and PropTech software provider for Construction and Facility Management companies. The developer of ProjectVIEW and licensor of VORTEX

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store